تصویرسازی کفش

در این دسته می توانید مقالات تخصصی مربوط به آموزش تصویرسازی کفش را بخوانید تا بتوانید چگونگی جنسیت سازی تمام متریال های به کار رفته در طراحی کفش را یاد بگیرید.

آموزش تصویرسازی کفش از جنسیت سازی ساده ترین متریال،  چرم گاو  شروع شده و کم کم تا پیچیده ترین متریال ها چون مروارید را به شما می آموزند.
بدین ترتیب با مطالعه آن ها و تمرین مداوم می توانید بر این مهارت پایه مسلط شوید.

فهرست